فارسی |

English

logo

تحقیقات ، فناوری و ژنتیک

القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

تحقیقات ، فناوری و ژنتیک

نویسندگان: سالار درافشان(sdorafshan[at]hotmail.com)، باقر مجازی امیری()، علی حاجی زاده()، حسین مصطفوی()، فاطمه پیکان حیرتی().
منبع: مجله علمی شیلات ایران (فارسی) پاییز 1381; 11(3):23-38. (انتشار توسط sid.ir)http://ghezelala.ir/articles/25.pdf