فارسی |

English

logo

مقالات مرتبط

مقالات پرورش قزل آلا

مقالات مرتبط

1- اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نویسندگان: محمدصادق علوی یگانه(alavi_tmu[at]yahoo.com)، عبدالمحمد عابدیان()، مسعود رضایی
منبع: پژوهش و سازندگی زمستان 1386; 20(4 (پی آیند 77) در امور دام و آبزیان):113-123.(انتشار توسط sid.ir)http://ghezelala.ir/articles/3.pdf

2- اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [(Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792]
نویسندگان: نصراله صوفیانی محبوبی()، امیدوار فرهادیان()
منبع: علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1381; 6(4):219-230. (انتشار توسط sid.ir)http://ghezelala.ir/articles/6.pdf

3- اثر رقیق کننده های مختلف بر مدت زمان تحرک اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
نویسندگان: محمدرضا کلباسی()،رضا لرستانی(reza_lorestany[at]yahoo.com)
منبع: علوم کشاورزی و منابع طبیعی بهمن - اسفند 1385; 13(6):132-142. (انتشار توسط sid.ir)http://ghezelala.ir/articles/7.pdf