فارسی |

English

logo

تاریخچه

شرکت تعاونی آبزی پروران فارس زاگرس جنوبی : تحت شماره 20341 در تاریخ 1385/9/11 در استان فارس شهرستان شیراز در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

تاریخچه

  اهداف شرکت عبارت است از :

ترویج،‌ تحکیم مشارکت،‌ همکاری و تعاون عمومی. همچنین تأمین نیازهای مشترک اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی با انجام فعالیت های تولیدی و توزیعی.

این شرکت از بدو تأسیس اقدام به تأمین نهاده ها ،‌ بچه ماهی،‌ تجهیزات آبزی پروری و کمک به بازاریابی و فروش محصولات اعضاء‌ و سایر فعالان بخش اقتصادی نموده است و در حال حاضر نیز علاوه بر فعالیت های مذکور شروع به احداث یک واحد مرکز عمل آوری و بسته بندی آبزیان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز نموده است.