فارسی |

English

logo

مدیران و کارکنان

.

مدیران و کارکنان

آقای خسرو عامری:‌ مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل

خانم پیمانه عامری:‌ نائب رئیس هیأت مدیره 

آقای سید مرتضی هاشمی زاده:‌ عضو هیأت مدیره