فارسی |

English

logo

بخش های شرکت

شامل:

بخش های شرکت
  • مجمع عمومی
  • حسابرس و بازرس قانونی
  • هیأت مدیره
  • مدیر عامل
  • فنی و مهندسی/ تولید / مالی/ اداری/ بازرگانی و فروش / تحقیق و توسعه
  • مزرعه پرورش ماهی / مرکز عمل آوری
  • خرید و تدارکات / فروش داخلی/ صادرات