فارسی |

English

logo

غذاهای آبزیان بخش مهم منبع پروتئین

غذاهای آبزیان بخش مهم منبع پروتئین

غذاهای آبزیان بخش مهم منبع  پروتئین

اگرچه 70% سطح زمین از آب پوشیده شده است در حال حاضر تنها 6.5% از منابع پروتئینی مورد نیاز انسان را تامین می نماید .طبق برآورد اداره آمار آمریکا جمعیت جهان در اکتبر 2012 بیش از 7 میلیاردو 46 میلیون نفر بوده است .

سازمان ملل متحد تخمین زده است که تا سال 2050 جمعیت جهان به 9.6 میلیارد خواهد رسید . و با فرض اینکه سرانه مصرف ثابت باشد میزان نیاز به پروتئین 40 درصد افزایش خواهد داشت .

جمیت جهان(میلیارد نفر )

غذاهای آبزیان بخش مهم منبع  پروتئینبا این حال سازمان ملل متحد تخمین میزند تقاضای واقعی دو برابر خواهد بود .با دانستن اینکه تامین پروتئین مورد نیاز از خشکی محدود خواهد بود چگونه می توان تولید پروتئین از منابع آبی را افزایش داد؟

سطح زمین

غذاهای آبزیان بخش مهم منبع  پروتئین

منابع پروتئینی برای مصرف انسان
غذاهای آبزیان بخش مهم منبع  پروتئین