فارسی |

English

logo

تجارت جهانی تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان

تجارت جهانی تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان

تجارت جهانی تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان

به موازات توسعه پرورش قزل آلای رنگین کمان تجارت جهانی تخم چشم زده هم رشد زیادی داشته است . سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)تولید جهانی قزل آلای رنگین کمان در جهان را در سال 1992 به میزان 300000 تن اعلام کرده است و برای رسیدن به این سقف تولید نیاز به 3 میلیارد تخم می باشد.یکی از علت های اساسی تجاری شدن  تولید تخم محدودبودن مزارع تکثیرمی باشد و اینکه که مزارع پرورش لزوما دارای اپتیمم شرایط برای برای  تولید مولدین نمی باشندوازعوامل دیگرمحدود بودن تخم با کیفیت می باشد. قوانین و مقررات بهداشتی  جهت  ورود تخم با کیفیت عاری از بیماری هرروز شدیدتر اعمال می گردد. همچنین عامل مهم دیگرکه در تجاری شدن تخم موثر بوده است  بهبود ذخایر ژنتیکی قزل الای رنگین کمان می باشد .که در این راستا تحقیقات زیادی انجام گرفته است .

تخم چشم زدهامروزه بیش از 50% تخم چشم زده از اروپا و 15% از آمریکا و بقیه از سایر کشورها تولید می شود. پرورش قزل آلا در مزارع در پایان قرن نوزدهم در ایلات متحده آمریکا آغاز گردیدو از سال 1872 تخم قزل آلا به طور مداوم دردسترس مزارع بود (ADELI&BAGHAEI).

تولید تجاری قزل آلای رنگین کمان در بسیاری از نقاط ایران که شرایط آب و هوایی مناسب برای تکثیر و پرورش این گونه وجود داشته باشد انجام می گیرد.تخم ماهی قزل آلا معمولا در مزارع تکثیر که جدا از مزارع پرورش می باشند تولید می شود.تولید تخم با کیفیت و عاری از بیماری نیاز به درجه بالایی از مهارت و مدیریت دراین گونه مزارع می باشد.این تخم ها زمانیکه به مرحله چشم زدگی میرسند قابل حمل به مزارع و نقاط دیگر کشور دارند و در این مرحله بیش از نیمی از دوره تخم گشایی راطی  می کنند.تخم گشا یی معمولا در 320 درجه روز اتفاق میافتد و دوعامل مهم در تخمه گشایی دما و اکسیژن می باشد .مثلا در دمای OF 55 یا  OC13 تخم گشایی ا حدود 3 هفته بعد از لقاح و یا حدود 4 الی 7 روز بعد از مرحله چشم زدگی اتفاق می افتد.ودر OF 45 یا 7درجه سانتیگرادتخم گشایی 7 هفته بعد از لقاح اتفاق می افتد.تخم گشایی معمولا در دمای زیر OC 4 و بالای OC 15 با تلفات همراه می باشد.

تخم چشم زده