فارسی |

English

logo

مهمترین کشورهای تولید کننده قزل آلا در جهان

مهمترین کشورهای تولید کننده قزل آلا در جهان

مهمترین کشورهای تولید کننده قزل آلا در جهان

ایران و ترکیه کشورهای پیشرو در تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان

کشورهایی با کوتاهترین تاریخ درامر تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان به بزرگترین تولید کننده در طول چندهه اخیرتبدیل شده اند و اتحادیه اروپا با ید طولایی که در امر تولید قزل آلای رنگین کمان دارد در سطح پایین تولید باقی می ماند .

بیش از 206 گونه متعلق به خانواده آزادماهیان می باشد که ماهی آزاد اقیانوس اطلس* (Salmo salar)و قزل آلای رنگین کمان(Rainbow trout ) مهمترین گونه از لحاظ مصرف می باشند .(NIELSEN et al 2014)

بر طبق آمارنامه فائو 813000 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان در سال 2014 تولید شده است و این در حالی است میزان تولیدات این گونه در سال 2000 تقریبا 300 هزارتن اعلام گردیده است .

*ماهی آزاد اقیانوس اطلس صید تجاری آن به خوبی توسعه یافته و پرورش آن در کشورهای اروپایی به خصوص نروژ، اسکاتلند و ایرلند رشد زیادی داشته است .

تولید کننده قزل آلا

امروزه نقش عمده ایالت متحده آمریکا در تولید جهانی تنها 2% می باشد و آنهم منحصر به ایداهو می باشد.

در حالیکه رشد بهینه قزل آلای رنگین کمان در دمای  OC 15  تا OC  20  درجه می باشد اما با اکثر شرایط آب و هوایی سازگاری دارد(ADELI & BAGHAI '2013;BERGHIM ,2014 ) .این عامل یکی از دلایل عمده رشد و توسعه مزارع پرورش قزل آلا در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا ست به طوریکه در حال حاضر 82 کشور در این زمینه فعالیت دارند.

مهمترین فاکتور پرورش قزل آلا در دسترس بودن اکسیژن آب می باشد لذا پرورش این گونه اغلب در مناطق کوهستانی با تابستان سرد و غنی از اکسیژن انجام می پذیرد.

شیلی ، ایران ، ترکیه و نروژ مهمترین کشورهای تولید کننده قزل آلا در دنیا می باشند و پس از آن کشورهای اتحادیه اروپا دانمارک ،ایتالیا و فرانسه می باشند .

شیلی و نروژ بزرگترین تولید کننده قزل آلا در سیستم های دریایی و ترکیه و ایران بزرگترین تولید کننده قزل آلای رنگین کمان در آب شیرین می باشند.

در مقایسه با کشورهای اروپایی  که قدمت طولانی تر در تولیدقزل آلا دارند کشورهای ایران ، ترکیه و شیلی بخش جوان این صنعت می باشند.در این کشورها تولید قزل آلا از اواخر دهه 80 شروع شده است و طی 15الی 20 سال شیلی ،ایران و ترکیه سریعترین رشد را در این صنعت  در جهان داشته است .(نمودارزیر )

تولید کننده قزل آلا

در کشورهای اتحادیه اروپا پرورش قزل آلا برخلاف کشورهای جوان به صورت سنتی ودر استخرهای خاکی می باشد و ازاین جهت قادر به افزایش تولیداتشان از سال 1980 نبوده اند .