فارسی |

English

logo

تاریخچه پرورش ماهی قزل آلا در ایران

تاریخچه پرورش ماهی قزل آلا در ایران

تاریخچه پرورش ماهی قزل آلا در ایران

تاریخچه پرورش ماهی قزل آلا در ایران

قدمت پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران به چند دهه قبل مربوط می شود .زمانی که اولین مزرعه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در سال 1388 هجری شمسی به نام ماهی سرای کرج توسط مرحوم دکتر احمد معتمد در زیر سد کرج احداث گردید. از آن پس تا سال 1376 پرورش قزل آلا در ایران یک روند توسعه تدریجی را پشت سر گذاشته ،بطوریکه میزان تولید در این سال به حدود 2500 تن رسید.(نفیسی بهابادی ، 1385)

اما از سال 1376 به بعد تولید قزل آلای رنگین کمان شتاب بیشتری یافت  وبر اساس گزارش فائو در سال 1995 میزان تولید قزل الا 1500 تن و در سال 2008 به میزان 62630 تن وطبق سالنامه آماری سازمان شیلات ایران میزان تولید قزل آلای رنگین کمان در سال 1389 به میزان 91519 تن رسیده است و در دهه اخیر به صدر کشورهای تولید کننده در جهان رسیده ایم .